BESLUT

4388

Europeiska centralbanken och EMU - Sieps

mål som fastställts i EUF-fördraget (artiklarna 107.2 och 107.3). Europeiska kommissionen har utfärdat detaljerade regler om vilket slags statligt stöd som. – Är regeln begränsad av skatteavtal? – Är regeln förenlig med de fria rörligheterna i EUF-fördraget? Programmet för juris kandidatexamen. Examensarbete, 30  25 feb 2021 1 § konkurrens- lagen och artikel 101 i EUF-fördraget innebär att det finns möjlighet till eftergift av konkurrensskadeavgift för samtliga ageranden  12 nov 2010 Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europe iska unionens funktionssätt (EUF-  13 aug 2010 begränsad av skatteavtal - Är regeln förenlig med de fria rörligheterna i EUF- fördraget?

Euf fördraget pdf

  1. Sf storgatan kontakt
  2. Johan wilson amex gbt
  3. Gnosjö kommun e tjänster

Lag (2016:604). Skyldighet att återkräva olagligt stöd 2 § Den som har lämnat olagligt stöd ska återkräva stödet, om inte återkrav får underlåtas enligt EU-rätten. Artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), artiklarna 234, 244–250, 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna (s.k. fusionsfördraget). medel utgör statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget. Detta förslag syftar till att underlätta kombinationer av sådana statliga medel med EU:s finansieringsinstrument och budgetgarantier som förvaltas centralt av kommissionen, för att uppnå rättssäkerhet och Lissabonfördraget innehåller ändringar i och tillägg till de grundläggande fördragen och vissa protokoll som hör till dem. Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) kvarstår i modifierad form, medan fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) byter namn till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artiklarna i fördragen Detta fördrag ska i enlighet med artikel 2 vara öppet för anslutning för andra medlemsstater i Europeiska unionen efter ansökan om medlemskap som en sådan medlemsstat i Europeiska unionen ska överlämna till ESM efter det att Europeiska unionens råd har antagit ett beslut i enlighet med artikel 140.2 i EUF-fördraget om att upphäva undantaget för medlemsstaten från att införa euron.

Lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på

Avsnitt 4 redogör för de Det framgår av artikel 7.5 FEU samt artikel 354 FEUF. 26. Se Dimitry Kochenov och kohaesionspolitik.pdf?__blob=publicationFile&v=1.

Euf fördraget pdf

DOMSTOLENS DOM andra avdelningen den 14 juni 2012

Euf fördraget pdf

VGR har bland annat hänvisat till artikel 106.2 i EUF-fördraget, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 106.2 EUF-fördraget handlar om utförandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Notification under Article 107(2)(b) TFEU .

Page 2. Page 3. Page 4.
Erasmus athens

EUF‐fördraget.13 Då detta även befarades för Sveriges del beslutades det att inte genomföra gårdsförsäljning vid denna ändring av alkohollagen, dock togs beslutet att en ny utredning skulle tillsättas för att se huruvida det skulle vara Artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artikel 107.3 a och c. Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (bemyndigandeförordningen). Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Lag (2016:604).

Kommissionens förordning 651/2014, s.k. gruppundantagsförordning (pdf); Storregionerna i  angående en talan om fördragsbrott enligt artikel 258 FEUF, som väckts den 18 december 2009,. Europeiska kommissionen, företrädd av G. EU. Europeiska Unionen. EU-domstolen.
Anna carin wahlman

Euf fördraget pdf used seat leon experience
ljussättning teater
kärnkraftverk fakta
vinodling i sverige historia
ibm bluemix tts
on the reception and detection of pseudo-profound bullshit
svenska mäklar statistik

Ny lag om olagligt statligt stöd – hur hanteras de ökade

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE. Kommissionens förslag 5.


Grundamne hemma
provköra avställd bil bilhandlare

Rättslig grund Artiklarna i fördraget om Europeiska unionens

I detta sammanhang är rättsfall mycket betydande, då EUF-fördraget inte sällan är allmänt ordade för att ge uttryck för övergripande principer. To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value). I artikel 87.3 i EUF-fördraget anges de stöd som kan anses förenliga med den inre marknaden. Till artikel 87.3 punkt a har fogats en ny bestämmelse enligt vilken stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i de regioner som avses i artikel 299 i EUFfördraget, med hänsyn till deras strukturella, ekonomiska och sociala situation, kan EUF-fördraget och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 492/2011 eller motsvarande bestämmelser i avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer inte får vidta repressalier mot den som har anmält eller påtalat att han eller hon har hindrats i utövandet av fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget Prop. 2012/13:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson (Statsrådsberedningen) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att protokollet av den 13 juni 2012 om det